Říká se že:


Zaměstnanci školy diskutovali společně nad tématem nového loga školy a nad výsledky ankety, která byla zveřejněna na předělu listopadu a prosince. Od nového roku vedení školy zveřejní podobu nového loga, které se bude používat na všech vizuálech školy. Současně školní tým se zabýval tématy souvisejícími s vizí školy a to např. jak má vypadat prestižní škola, proč vlastně se máme vizí zabývat, k čemu má škola v budoucnu směřovat a na co má být zaměřena.Školní tým si definoval hodnoty, ke kterým směřuje v současnosti a v následujícím období se zaměří na srovnání aktuálních potřeb žáků a současný stav vyučovaných hodnot. Současně tým diskutoval nad myšlenkou, jak pracovat se začínajícími učiteli a učiteli na částečný úvazek, aby se zapojili do týmu při práci na vizích a také tématem zajištění bezpečnosti žáků na akcích konaných mimo místo a dobu běžného vyučování.Ve čtvrtek 14.12.2017 na půdě školy proběhla vernisáž XXIII. ročníku celoměstské výtvarné soutěže s názvem „Svět dětské duše“ tentokrát na téma „Hrátky se zvířátky“. Vernisáže se zúčastnili zástupci základních a mateřských škol, rodičovské veřejnosti a komunita učitelů, rodičů a žáků naší základní umělecké školy. Oceněné práce byly odměněny věcnými dary, které byly pořízeny z prostředků města Orlová.Ve dnech 15. a 16. prosince učitelé ve spolupráci se SRPŠ připravili a zorganizovali akci „Nocování s M.BANDem“ což byla forma soustředění žáků, bývalých žáků a přátel školy vypomáhajících s činnostmi tohoto školního tělesa. Zúčastnění si akci velmi pochvalovali, přičemž se již těší na další pokračování tohoto typu vzdělávacích akcí školy.Vedení školy plánuje pro rodičovskou veřejnost pořádat tzv. diskuzní kluby pod názvem „U kávy s ředitelem“. Jejich náplní by měla být témata související se školou jako takovou a s její budoucností. První klub se uskuteční v termínu 15. ledna 2018 od 16,00 do 17,30 hod. na téma „Co očekávám od ZUŠ v systému základního uměleckého vzdělávání“. Vedení školy srdečně zve všechny rodiče, přátele školy a zainteresovanou veřejnost, která je připravena věcně diskutovat.Školní tým absolvoval výjezdní zasedání v Jakartovicích ve dnech 26. a 27. října 2017, kde pracoval pod vedením zkušeného kouče-lektora Luboše Pelecha. Témata, kterými se tým zabýval, souvisí s vnitřním klimatem školy, kompetencemi zaměstnanců a dalším rozvojem ZUŠ. Tým pracoval na definici silných stránek a potřeb, které je potřeba změnit a také pracoval na vizi, na jejíž konkrétní podobě bude dále pracovat.Na základě potřeb školního týmu se škola rozhodla aktualizovat své logotypy, přičemž za tímto účelem bude v době od 15. do 30. listopadu probíhat v předsálí ZUŠ veřejná anketa, které se mohou zúčastnit všichni žáci i přítomná veřejnost.Učitelé se společně s žáky připravují na první celoškolní koncerty. Prvním koncertem bude Podzimní koncert, který proběhne dne 15.11.2017 v 17,30 hod. v koncertním sále M. Pouzara v ZUŠ. Dále připravujeme Adventní koncert v Doubravě a dva Vánoční koncerty. Více informací naleznete v sekci Plán akcí školyVe výuce na ZUŠ se daří postupně probouzet děti z prázdninového režimu a škola má dostatek elánu a energie k plánování zajímavých aktivit a vzdělávacích činností.V jednotlivých třídách hudební nauky se stabilizovaly počty žáků a podchytily způsob evidence docházky.Realizovaly se dodatečné nábory a přijímací a talentové zkoušky a provedl se průzkum talentu na některých mateřských a základních školách. Hodně energie bylo věnováno průzkumu talentu studentů GOA Orlová, kde se prezentoval především taneční obor.V měsíci září škola zprovoznila šatnu pro žáky ve vstupním vestibulu, která umožňuje žákům v odpoledních a večerních hodinách odložit si osobní věci.Vedení školy se sešlo v měsíci říjnu se zástupci města Orlová, obce Doubrava, DKMO Orlová, se zástupci SRPŠ při ZUŠ a dalšími spolupracujícími subjekty působící na škole i mimo ni. Na setkáních se zástupci organizace se mimo jiné hovořilo o vnějším pohledu na naši ZUŠ a o možnostech spolupráce na společných projektech.Dále pokračuje výzdoba vstupního vestibulu a přilehlých prostor ředitelny. Škola současně zaměřuje svou pozornost na exteriér budovy a jeho vizáž. Současně uvnitř školy vyučující plánují termíny umělecké akce, které budou dostupné v plánu na začátku měsíce listopadu 2017.Současně si učitelé pojmenovali jako jisté omezení komfortu žáků ve stávajících prostorech, které vnímají jako temné, neprosvětlené a uzavřené a to i v případě že jsou opatřeny výzdobou a světly.Tým zaměstnanců je připraven dále hledat cesty a zdroje k estetizaci prostor tříd a odborných učeben jako je např. komorní sál.Generace vyspělých žáků orchestru, která se rozutekla za dalším studiem na střední a vysoké školy, odnesla s sebou stabilní platformu, o kterou bylo možné opřít i mladší žáky. Z tohoto důvodu orchestr motivuje nové členy a všechny aktivní hráče, kteří jsou připraveni pomoci.V měsíci září zaměstnanci školy společně upravili a zatraktivnili prostory vstupního vestibulu školy a vyzdobili některé třídy ke zpříjemnění pobytu dětem a rodičům. Vyučující sestavili nové rozvrhy hodin jak v individuálních tak v kolektivních výukách a zahájili výuku žáků.Dne 10.9.2017 v rámci akce města „Očima generací“ proběhlo první vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru pod vedením p. uč. Eriky Filadelfi a Martina Szymika.Škole se v měsíci září povedlo provést nábory dětí a dodatečné přijímací a talentové zkoušky. Vyučující navštívili kolegy z MŠ a ZŠ a odprezentovali školní vzdělávací program na rodičovských schůzkách partnerských ZŠ. Za tímto účelem byly vyrobeny propagační materiály.Vedení školy se setkalo s vedením ZŠ Školní, ZŠ K. Dvořáčka a Gymnázia a Obchodní akademie, kde domluvilo styčné body vzájemné spolupráce.Škola se dále věnuje představám o dalším společném fungování a hledá nástroje jak se dovědět něco o sobě, jak je vnímána veřejností, žáky a partnerskými subjekty. Ve dnech 26. – 27. 10. 2017 proběhne výjezdní zasedání týmu zaměstnanců do Jakartovic, kde pod vedením odborného kouče bude pracovat na dlouhodobé koncepci fungování školy a vyučovaných hodnotách. Současně vedení školy plánuje setkat se se zástupci města a spolupracujícími subjekty.V měsíci září byla současně zahájena činnost umělecké rady, jejíž kompetencí je připravit a spravovat plán akcí školy a veřejných vystoupení žáků školy. V současné době je plán rozpracován a do konce října bude zveřejněn na webových stránkách.V posledním srpnovém týdnu se školní tým s novým panem ředitelem vzájemně seznámili a společně připravili plán na nový školní rok 2017/2018.4. 9. 2017 bude zahájen v ZUŠ J. R. Míši nový školní rok. Těšíme se na setkání s Vámi od 9,00 do 15,00 hod. V dalších dnech vám budou k dispozici vyučující individuálních předmětů v odpoledních hodinách. V kolektivních předmětech/oborech bude probíhat výuka od 11.9.2017Dodatečné přijímací a talentové zkoušky ke studiu ve školním roce 2017/2018 se uskuteční v pondělí 11.9.2017 od 14,00 do 18,00 hod.Žáci hudebního a tanečního oboru ze zúčastní akce „ORLOVÁ všem GENERACÍM“ v areálu letního kina v neděli 10.9.2017 od 15,00 hod. Zveme všechny rodiče, příznivce a kamarády.Nové vedení školy připravuje schůzky se zástupci města a spolupracujících partnerských subjektů.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14